2020-11-25

Klauzula informacyjna przetwarzanie danych podmiotów współpracujących i ich reprezentantów

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych podmiotów współpracujących (kontrahentów) i ich reprezentantów

 

 

RODO

 

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych i przetwarzamy je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z „RODO”, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Przetwarzamy Państwa danew celu realizacji współpracy na bazie podpisanej umowy lub porozumienia na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 pkt. c RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze -
  w związku z nawiązaniem kontaktu, współpracy, zawarciem i realizacją umowy oraz obowiązków prawnych w zakresie m.in. archiwizacji, spraw podatkowych i rachunkowych.
 • art. 6 ust. 1 pkt. f RODO- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora -  w związku z nawiązaniem współpracy, realizacją umowy oraz na potrzeby wzajemnej komunikacji.

 

W przypadku, gdy reprezentujecie Państwo podmiot, z którym się kontaktujemy, nawiązaliśmy współpracę, czy też zawarliśmy umowę, informujemy, iż Państwa dane zostały wskazane przez ten podmiot jako dane kontaktowe dla usprawnienia wzajemnej komunikacji na potrzeby realizacji tejże współpracy oraz umowy. Przetwarzane są w tym zakresie następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa stanowiska służbowego.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Mikołowskiz siedzibąwładz przy ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów,
tel. / faks (32) 324-82-11, e-mail: kancelaria@mikolowski.pl

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwoskontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 

ODBIORCY DANYCH

 

Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, gdy konieczność taka:

 • wynika z przepisów prawa i dotyczy podmiotów uprawnionych do przetwarzania takich danych,
 • dotyczy podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane, przechowujemy je jedynie w celach archiwalnych, przez okres wyznaczony przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

PODSTAWOWE PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 

Zakres realizacji Państwa żądań będzie każdorazowo przedmiotem weryfikacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz RODO.

 

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne donawiązania współpracy, zawarcia i wykonania umowy
w ramach realizowanego zadania oraz wzajemnej komunikacji w tym zakresie.

 

W przypadku, gdy nie podają nam Państwo swoich danych, nie możemy wówczas podjąć się realizacji określonego zadania tj. nawiązać wzajemnej współpracy, zawrzeć i wykonać stosownej umowy z Państwa udziałem.

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

 

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to skutkowało zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem tych danych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się